Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

Opłaty Opłaty

Grafika

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT

ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE (za osobę w miesiącu)

opłata podstawowa,
zbiórka selektywna
27 zł osoba
opłata podwyższona,
brak segregacji odpadów
54 zł osoba
Obniżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
Z tytułu posiadania własnego kompostownika (w zabudowie jednorodzinnej) - 5 zł od łącznej sumy miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpdami
Z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny - 3 zł od każdego posiadacza karty zamieszkującego daną nieruchomość
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (jednokrotne opróżnienie pojemnika/worka)
  pojemnik (l) worek (l)
120 240 360 1100 7000 120
opłata podstawowa,
selektywna zbiórka (zł)

16,20

32,50 48,80 149,00 948,20 16,20
  pojemnik (l) worek (l)
 120  240  360  1100  7000 120
opłata podwyższona,
brak segrebacji (zł)
32,40 65,00 97,60 298,00 1896,40 32,40
NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE (ryczałt)

opłata podstawowa,
nieruchomość/domek, zbiórka selektywna

 191 zł rok

opłata podwyższona,
nieruchomość/domek, brak segregacji

382 zł rok
 

Opłata podwyższona - naliczana jest w przypadku stwierdzenia braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i stanowi dwukrotność stawki podstawowej.

 Obowiązujące akty prawne

WNOSZENIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić w terminie do 15 dnia każdego miesiąca ( bez wezwania) poprzez dokonanie przelewu, na indywidualny numer rachunku bankowego. Numery rachunków bankowych otrzymali Państwo pocztą w ubiegłym roku. W przypadku zagubienia indywidualnego rachunku bankowego można go uzyskać w siedzibie Związku

Art. 6m ust. 2 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z art. 6r ust. 1b ww. ustawy Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoba, która uporczywie nie wpłaca w terminie należności może również zostać pociągnięta do odpowiedzialności opartej o Kodeks karny skarbowy.

 

WNOSZENIE OPŁAT PRZEZ OSOBY "TRZECIE"
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. ma charakter publicznoprawny. Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz 391 ze zm.) w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Zapłata o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika. Wobec powyższego płatność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obrocie bezgotówkowym (przelewem) powinna zostać dokonana wyłącznie z rachunku bankowego osoby, która złożyła deklarację (wyjątek od tej reguły stanowi wspólność majątkowa małżonków).

 

WYSTAWIANIE FAKTUR
Zgodnie z art. 15 pkt. 6 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami nie jest podatnikiem VAT. W związku z powyższym nie jest zobowiązany do wystawienia faktur VAT. Podstawę do rozliczenia kosztów stanowi oryginał dowodu wpłaty i kopia deklaracji lub wydana decyzja administracyjna. 

Zgodnie z art. 5 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – dochodami publicznymi są daniny publiczne, do których zalicza się opłaty, których obowiązek ponoszenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wynika z odrębnych ustaw.

 

OBOWIAZEK DOKONYWANIA OPŁATY JEST BEZWARUNKOWY
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaliczana jest do kategorii danin publicznych których charakterystyczną cechą jest jednostronność i nieekwiwalentość, bowiem podmiot ponoszący ciężar daniny nie otrzymuje w zamian bezpośrednio żadnego świadczenia wzajemnego.

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek dokonania opłaty jest bezwzględny i bezwarunkowy.

 

NIEUREGULOWANIE OPŁAT W TERMINIE
W przypadku gdy opłata nie będzie uregulowana przez właściciela nieruchomości terminowo lub gdy wnoszona będzie w niepełnej wysokości zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne. Należy przez to rozumieć, iż na adres właściciela nieruchomości trafi upomnienie z informacją o zalegającej opłacie. Czas przysługujący takiej osobie na dokonanie zaległej opłaty to 7 dni. Jeśli osoba po tym terminie w dalszym ciągu we wskazanym terminie nie ureguluje należności pieniężnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji, które zaspakajane są w pierwszej kolejności.

Koszt upomnienia -16 zł

Link do kalkulatora odsetek od zaległości  podatkowych

Egzekucja opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prowadzona jest w trybie określonym Ustawą z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucja może być prowadzona z:

 • posiadanych pieniędzy,
 • wynagrodzenia za pracę,
 • emerytury, świadczeń ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej,
 • rachunków bankowych,
 • innych wierzytelności pieniężnych,
 • papierów wartościowych zapisanych (niezapisanych) na rachunku papierów wartościowych,
 • weksla,
 • autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej,
 • udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • pozostałych praw majątkowych,
 • ruchomości.

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności