W dniu 27 lutego 2018 r. Zgromadzenie Związku uchwałą nr I/4/2018 przyjęło „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku”.